1. PERSONAS DATU PRIVĀTUMA POLITIKA

SIA “Vakcīna” ir svarīga savu klientu un sadarbības partneru uzticība, tādēļ mēs esam izveidojusi šo Personas datu privātuma politiku, ar mērķi vienkāršā un saprotamā valodā sniegt informāciju mūsu klientiem un sadarbības partneriem par viņu tiesībām un datu aizsardzību.

Personas datu privātuma politiku piemēro attiecībā uz SIA “Vakcīna” klientiem, sadarbības partneriem un apmeklētājiem, kā arī interneta mājaslapas www.vakcinas.lv apmeklētājiem. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā vai vidē persona sniedz personas datus (piemēram, klātienē, mājaslapā, papīra formātā vai telefoniski).

 1. PERSONAS DATU APSTRĀDES PĀRZINIS

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Vakcīna”, reģistrācijas nr. 40003551465, juridiskā adrese: Lielvārdes iela 68, Rīga, LV-1006 tālrunis, +371 67582948, e-pasts: [email protected]

 1. DATU AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTS

Jautājumu gadījumā, kas saistīti ar SIA “Vakcīna” veikto klientu personas datu apstrādi, lūdzam sazināties, rakstot uz [email protected] ar norādi “Personas datu aizsardzība”.

 1. KĀDUS DATUS MĒS APSTRĀDAJAM UN NO KĀDIEM AVOTIEM ŠIE DATI TIEK IEGŪTI?

SIA “Vakcīna” apstrādā šādus personas datus:

 • Pamatinformācija par personu - vārds un uzvārds
 • Kontaktinformācija - tālruņa numurs un e-pasta adrese.
 • Sadarbības partnera kontaktpersonu dati – kontaktpersona, kuru līgumā norāda pats sadarbības partneris, ar kuru sazināties - vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese.
 • Profesionālie (nodarbinātības) dati - informācija par izglītību, darba pieredzi, pašreizējo nodarbinātību, amatiem, profesionālo darbību.
 • Līguma dati - līguma numurs, parakstīšanas datums, līgumslēdzēji, līguma kontaktpersonu dati.
 • Pakalpojuma vai preces iegādes dati - pakalpojuma nosaukums, pirkuma datums, pakalpojuma saņemšanas veids, cena, apmaksas veids, pakalpojuma izpildes adrese, iekārtu remonta un ar to saistītie iekārtu dati, vizuālais attēls, klientu pieteikumi u.tml.
 • Norēķinu dati – maksājuma karšu dati (kartes numurs, īpašnieka vārds, derīguma termiņš), norēķinu konta numurs, bankas konta numurs, rēķina numurs, datums, summa, rēķina saņemšanas veids, apmaksas datums.
 • Informācija, kas saistīta ar SIA “Vakcīna” organizētajiem pasākumiem, piemēram, informācija par semināra vai apmācību dalībnieku apmeklējumu.
 • Novērošanas kameru ieraksti, piemēram, īpašuma aizsardzības, apmeklētāju un darbinieku drošības apsvērumu dēļ telpas ir aprīkotas ar videonovērošanas kamerām.
 • Klientam nosūtītās mārketinga aktivitātes un to lietojums.
 • Fotogrāfijas (tajā skaitā fotogrāfijas uzņemšanas datums un vieta) no SIA “Vakcīna” organizētiem publiskiem pasākumiem, kongresiem, semināriem, apmācībām.
 • Elektroniskā pasta sarakste un cita veida komunikācijas vēsture ar personu.
 • Ar sīkdatnēm un līdzīgām tehnoloģijām saistīta informācija.
 • Citi personas dati, kuri mums ir jāapstrādā saskaņā ar normatīvo aktu prasībām vai kurus klients iesniedz mums pēc savas iniciatīvas.
 1. KĀDIEM NOLŪKIEM MĒS APSTRĀDĀJAM PERSONAS DATUS?

Mēs apstrādājam personas datus šādiem nolūkiem:

 • Produktu pārdošanai un/vai nomai un pakalpojumu sniegšanai - mēs apstrādājam klientu personas datus, lai apkalpotu klientu, pārbaudītu klienta identitāti, sagatavotu un parakstītu līgumu un/ vai rēķinu, nodrošinātu norēķinu veikšanu un uzskaiti, nodrošinātu preces ražotāja garantijas saistību izpildi.
 • Servisa pakalpojumu sniegšanai – mēs apstrādājam personas datus, lai nodrošinātu medicīnas iekārtu servisu, proti, sazināmies un komunicējam ar sadarbības partnera kontaktpersonām.
 • Pasākumu (kongresu, semināru un apmācību) organizēšanai - personas dati tiek vākti un turpmāk apstrādāti, lai nodrošinātu dalībnieka dalību un reģistrāciju pasākumā.
 • Savstarpējas saziņas gadījumos, lai sniegtu klientam atbalstu un informāciju, tostarp pieteikto jautājumu risināšanai, personas iesniegtiem pieteikumiem un iesniegumiem (t.sk. pa pastu, e-pastu, tīmekļa vietnē u.c.).
 • Grāmatvedības, finanšu un nodokļu pārvaldībai.
 • Mārketinga aktivitāšu nodrošināšanai - mēs apstrādājam  personas datus, lai piedāvātu klientam rūpīgi izvēlētus produktus un pakalpojumus, tajā skaitā, informētu par aktuāliem piedāvājumiem un jaunumiem, lai veiktu tirgus izpēti, apkopotu statistiku, kā arī lai nodrošinātu klienta dalību mūsu rīkotās akcijās un pasākumos.
 • Mājaslapas uzturēšanai un darbības uzlabošanai.

Ja apstrādāsim personas datus mērķiem, par kuriem neesam informējuši šajā politikā, par šo datu apstrādes individuālajiem noteikumiem informēsim personu atsevišķi.

 1. KĀDS IR KLIENTU DATU APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATS?

Personu datu apstrādei mēs izmantojam šādus tiesiskos pamatus:

 • Piekrišana ir tiesiskais pamats, kad klientam tiek nosūtīti mārketinga materiāli, piemēram, aktuālie piedāvājumi vai arī, lai nodrošinātu klienta veselības stāvoklim atbilstošu pakalpojumu, mums būs nepieciešams saņemt klienta piekrišanu, lai apstrādātu informāciju par klienta veselības stāvokli.
 • Līgums ir tiesiskais pamats, lai izveidotu ar klientu līgumattiecības vai pildītu parakstīto līgumu.
 • Juridiskais pienākums ir tiesiskais pamats, lai izpildītu likumā paredzētās saistības, piemēram, aizpildot un uzglabājot grāmatvedības datus saskaņā ar likumu “Par grāmatvedību”.
 • Būtiskas intereses ir tiesiskais pamats, lai aizsargātu klientu vai citu personu būtiskas intereses, piemēram, nodotu klienta datus ātrās palīdzības darbiniekiem avārijas gadījumā.
 • Leģitīmās intereses ir tiesiskais pamats, lai nodrošinātu tādas intereses kā saimnieciskās darbības veikšana un pakalpojumu attīstīšana, kā arī lai atklātu nelikumīgas darbības.
 1. KAM MĒS NODODAM PERSONAS DATUS?

Visos gadījumos personas datu apstrādi veiks tikai tam pilnvaroti darbinieki. SIA “Vakcīna” personu uzticēto informāciju trešajām personām neatklāj, izņemot atsevišķos gadījumos:

 • Ja persona tam ir sniegusi savu piekrišanu.
 • Pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, tehniskā atbalsta, grāmatvedības pakalpojumu sniedzējiem u.tml.
 • Valsts iestādēm, gadījumos, kad SIA “Vakcīna” ir juridisks pienākums uzrādīt datus valsts iestādēm vai ja datu atklāšana ir nepieciešama, lai nodrošinātu mūsu tiesību aizsardzību.

Gadījumos, kad mēs atklājam personas datus iepriekš minētajām personām, mēs nodrošinām personas datu aizsardzību, noslēdzot starp mums un šīm personām datu apstrādes līgumu.

SIA “Vakcīna” vienmēr cenšas apstrādāt  personas datus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas (ES/EEZ) teritorijā. Personas dati netiek apstrādāti valstī, kas atrodas ārpus ES/EEZ. Personas datu nodošana un apstrāde ārpus ES/EEZ var notikt, ja tam ir tiesisks pamatojums, proti, lai izpildītu juridisku pienākumu, noslēgtu vai izpildītu līgumu, vai saskaņā ar personas piekrišanu, un ir veikti pienācīgi drošības pasākumi.

 1. CIK ILGI MĒS GLABĀJAM PERSONAS DATUS?

Mēs glabājam personas datus tik ilgi, cik tas nepieciešams attiecīgajiem personas datu apstrādes mērķiem. Glabāšanas periods var būt pamatots ar personas piekrišanu, līgumu, mūsu leģitīmajām (likumīgajām) interesēm vai piemērojamiem normatīviem aktiem.

Videonovērošanas ceļā iegūtie personas dati (videoieraksti) tiek glabāti ne ilgāk kā 14 dienas no to veikšanas dienas.

 1. KĀDS IR PERSONAS TIESĪBAS SAISTĪBĀ AR SAVIEM PERSONAS DATIEM?

Personai ir šādas tiesības:

 • Tiesības iepazīties ar datiem - tiesības zināt, kādi dati par personu tiek uzglabāti un kā tiek apstrādāti.
 • Tiesības labot datus - tiesības pieprasīt personas datu labošanu gadījumā, ja tie ir nekorekti.
 • Tiesības izdzēst datus ("tiesības būt aizmirstam") - noteiktos gadījumos personai ir tiesības pieprasīt, lai mēs dzēstu personas datus (piemēram, ja mums tie vairs nav nepieciešami, vai persona atsauc datu apstrādei sniegto piekrišanu).
 • Tiesības apstrādes ierobežošanai - noteiktos gadījumos personai ir tiesības uz noteiktu laiku aizliegt vai ierobežot savu personas datu apstrādi (piemēram, ja persona ir iesniegusi iebildumus saistībā ar datu apstrādi).
 • Tiesības iesniegt iebildumus - ņemot vērā konkrētu situāciju, personai ir tiesības iesniegt iebildumus saistībā ar savu personas datu apstrādi, ja datu apstrāde notiek, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm vai sabiedrības interesēm. Iebildumus par personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos var iesniegt jebkurā laikā.
 • Datu pārsūtīšanas tiesības - personai ir tiesības mums pieprasīt savu nosūtīto datu pārsūtīšanu mašīnlasāmā formā. Persona var pieprasīt datu pārsūtīšanu arī citam datu apstrādātājam, bet tikai gadījumā, ja tas tehniski ir iespējams.  Pārsūtīšanas tiesības attiecas tikai uz tiem datiem, kurus mēs apstrādājam ar  piekrišanu vai noslēgtā līguma izpildei.
 • Tiesības iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi uzraudzības iestādei - Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv).

Lai realizētu savas tiesības, Jums ir jāsazinās ar mums, izmantojot šīs politikas 1.punktā minēto SIA “Vakcīna” kontaktinformāciju.

Personai ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam, turpmāk netiks veikta. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatota uz piekrišanu pirms atsaukuma. Atteiktos no mārketinga paziņojumu saņemšanas persona var, izmantojot atteikšanās saiti, kuru var atrast elektroniskā sūtījuma beigās.

 1. FOTOGRAFĒŠANA UN FILMĒŠANA SIA “VAKCĪNA” ORGANIZĒTAJOS PASĀKUMOS

SIA “Vakcīna” informē, ka tā organizētajos publiskajos pasākumos, tajā skaitā semināros, prezentācijās un kongresos, var tikt veikta fotografēšana vai filmēšana ar mērķi nodrošināt zīmola atpazīstamību un reklāmu, kā arī, lai popularizētu nākamos SIA “Vakcīna”  organizētos pasākumus.

Apmeklētājs par fotografēšanu pasākuma laikā tiek informēts dažādos veidos, proti, izziņojot informāciju par pasākumiem mājaslapā  vakcinas.lv iekļaujot informāciju privātuma politikā un informējiet apmeklētājus par to uz vietas pasākuma laikā.

SIA “Vakcīna” uzglabās iegūtos fotoattēlus vai videoierakstus līdz tiesiskās intereses nodrošināšanas brīdim. Informāciju, kura iegūta SIA “Vakcīna” rīkoto publisko pasākumu laikā, izmanto uzņēmuma publiskā tēla un atpazīstamības veidošanai, tādēļ attiecīgā informācija var tikt glabāta patstāvīgi, ja vien tā vairs nav izmantojama mērķa sasniegšanai.

Ņemot vērā, ka fotoattēli no publiskiem pasākumiem tiks publiskoti, lai nodrošinātu uzņēmuma tiesiskās intereses un nodrošinātu atpazīstamību, fotogrāfijas būs pieejamas plašākai sabiedrībai. Fotogrāfijas var tikt apstrādātas elektroniskajā vidē un publicētas SIA “Vakcīnas” mājaslapās www.vakcinas.lv, www.vakcinas.eu

SIA “Vakcīna”, izvēloties, kādu informāciju publicēt, vienmēr cenšas nodrošināt, ka ar publikācijām netiek aizskartas personas tiesības un brīvības, līdz ar to mēs centīsimies pēc iespējas mazāk publiskot bildes, kurās personas var tieši identificēt.

Ja pasākumā piedalās bērni līdz 13 gadu vecumam, viņu filmēšanu vai fotografēšanu veic tikai tad, ja ir saņemta personīga vai rakstveida piekrišana no bērna mātes vai tēva, vai no bērna likumiskā aizbildņa.

Ja apmeklējat SIA “Vakcīna” rīkotos publiskos pasākumos un nevēlaties, lai jūs fotografē, lūdzam mūs iepriekš par to informēt, lai mēs varam izvērtēt situāciju, ņemot vērā Jūsu vēlmes! Vienlaikus mēs apzināmies, ka mums nav zināmi visi fakti un apstākļi par iespējamo ietekmi, tāpēc, lai nodrošinātu godprātīgu datu apstrādi, jebkurai personai, izmantojot norādīto kontaktinformāciju, ir iespējams vērsties pie mums, lai iebilstu.

Ja nevēlaties, lai fotogrāfija ar Jūsu attēlu būtu publiskota, Jūs varat vērsties pie mums un lūgumu dzēst savu attēlu, rakstot uz e-pastu v[email protected], ar norādi “Personas datu aizsardzība” un norādot attēlu, kuru vēlaties dzēst. Mēs izvērtēsim katru gadījumu un iespēju robežās centīsimies ievērot Jūsu vēlmes. Vēlamies vērst Jūsu uzmanību, ka mums nav pienākuma dzēst attēlus, kuros Jūs nav iespējams tieši identificēt.

     10. SĪKDATŅU IZMANTOŠANA

Sīkdatnes ir faili, kas apkopo dažādu tehnisku informāciju par lietotāja datoru, pārlūkprogrammu un vietņu lietošanu, piemēram, par vietnēm, kuras lietotājs ir apmeklējis un kādā secībā. Sīkdatnes ļauj iegūt statistiku par tīmekļa vietņu lietošanu un dažādu vietņu sadaļu popularitāti, kā arī par citām darbībām. Informācija, kas saņemta no sīkdatnēm, tiek izmantota, lai padarītu tīmekļa vietni ērtāku lietošanai un uzlabotu vietņu saturu.

Savā vietnē www.vakcinas.lv mēs izmantojam pastāvīgās sīkdatnes, sesijas sīkdatnes un mārketinga sīkdatnes.

Pastāvīgās sīkdatnes ir nepieciešamas, lai pārlūkotu vietni un izmantotu tās saturu. Ja tās ir bloķētas, persona nevarat izmantot visas vietnes funkcijas. Statistikas sīkdatnes mēs izmantojam apkopotā formā, lai izprastu, kā apmeklētāji kopumā pārlūko un izmanto mājaslapu un izvērtētu mārketinga kampaņu efektivitāti. Šīs sīkdatnes palīdz uzlabot mājaslapu, lai nodrošinātu pēc iespējas labāku vietnes pārlūkošanas pieredzi. Mārketinga sīkdatnes var tikt izmantotas, lai padarītu mūsu piedāvājumus saistošākus mūsu tīmekļa vietnes lietotājiem.

Sīkdatnes var kontrolēt vai dzēst, jo lielāko daļu tīmekļa pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu saglabāšana ierīcē. Jāņem vērā, ka tad atsevišķi iestatījumi būs jāpielāgo katru reizi, kad apmeklēsiet vietni, turklāt iespējams, ka daži pakalpojumi un funkcijas tajā nedarbosies. Parasti ir iespējams mainīt pārlūkprogrammas iestatījumus atbilstoši norādījumiem, kas visbiežāk atrodas sadaļā "Palīdzība", "Rīki" vai "Rediģēšana". Papildu informāciju par sīkdatnēm, tostarp par to, kādas sīkdatnes ir iestatītas  un kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt interneta vietnē: https://www.aboutcookies.org/

     11. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

SIA “Vakcīna” patur tiesības veikt izmaiņas savā Personas datu privātuma politiku, ja mainās noteikti apstākļi, kuri iespaido personas datu apstrādes regulējumu. Iesakām apmeklēt šo sadaļu regulāri, lai uzzinātu aktuālo informāciju.